Aquesta línia de recerca beu de la llarga tradició de l’IGOP en l’àmbit de la participació ciutadana i els moviments socials, tot focalitzant aquests estudis en l’àmbit urbà i amb l’objectiu de donar respostes als reptes que planteja l’escenari actual. Un escenari que ve caracteritzat per tres grans elements: els effectes de la crisi econòmico-financera de 2008, l’hegemonia de les polítiques d’austeritat a tota Europa i l’emergència de noves formes de mobilització i d’acció col·lectiva sorgides a partir del 15M.

En aquest context, ens interessem per les iniciatives socialment innovadores sorgides per fer front a la crisi; per les noves formes de governança urbana al món local; per les pràctiques de lideratge democràtic; per la construcció de capacitats socials que promoguin i facilitin les respostes ciutadanes a nivell comunitari; o pels ‘comuns urbans’, entesos no només com la gestió col·lectiva de béns i serveis urbans sinó també com a pràctiques relacionals i insurgents vinculades al dret a la ciutat.

Projectes:

Relació de projectes que formen part d’aquesta línia:


COMMONING HOUSING

Emerging social innovation across Spain and the UK

Commoning Housing és un espai de recerca que combina estudis regionals i locals amb anàlisis comparatives transnacionals per examinar qüestions, possibilitats i barreres relatives a les pràctiques de cohabitatge a l’Europa contemporània. Analitza com s’entenen les idees i les pràctiques de coproducció d’habitatge i com s’implementen de manera col·laborativa per part d’actors socials i institucionals. A través d’estudis de cas en profunditat, aquest portal contribueix a una anàlisi local dels intents de desvincular l’habitatge de les lògiques basades en el mercat i transformar-lo mitjançant enfocaments col·laboratius, autoorganitzats i autogestionats.

Web: http://www.commoninghousing.net/
Execució: 2016-2019
Investigador responsable: Dra. Mara Ferreri


REPOLURB

Los nuevos retos de las políticas urbanas: gobernanza, innovación y coproducción

Repolurb és una xarxa de grups d’investigació de diferents universitats espanyoles en l’àmbit de les polítiques urbanes. La Xarxa REPOLURB pretén abordar assumptes centrals de l’agenda d’investigació sobre la governança i la innovació en les polítiques urbanes. Per a això parteix d’investigacions prèvies desenvolupades pels integrants de la xarxa, així com procura la integració d’altres grups nacionals i internacionals que treballen sobre aquest assumpte. Per tant, es pretén tant consolidar resultats previs com avançar noves línies de treball.

Web: https://www.upo.es/investiga/reporlurb/
Execució: 2018-2019
Investigador responsable: Dr. Clemente Navarro


COPHAB

Coproducció i gestió participativa d’habitatge: iniciatives socials, capacitats comunitàries i instruments de política pública

L’accés a l’habitatge ha esdevingut una qüestió de gran rellevància política després de la crisi financera global de l’any 2008. En un context on els poders públics han vist afeblides les seves capacitats d’intervenció en aquest àmbit, hem vist com a Catalunya s’han multiplicat les iniciatives socials que pretenen donar resposta a aquesta problemàtica. El present projecte es centra en l’anàlisi d’aquelles iniciatives socials que tenen a veure amb la coproducció i la gestió participativa d’habitatge a Catalunya. Ens interessarem, en primer lloc, per les diferents formes de coproducció i gestió participativa d’habitatge accessible a Catalunya, identificant les iniciatives existents i analitzant-ne les seves característiques. Centrarem la nostra recerca al voltant de tres dimensions analítiques: la qualitat democràtica, l’impacte social i l’escalabilitat de les iniciatives. En segon lloc, ens interrogarem sobre les barreres que obstaculitzen aquest tipus d’iniciatives socials i sobre les capacitats que faciliten el seu desenvolupament. Per assolir aquests objectius elaborarem una cartografia de les iniciatives de coproducció i gestió participativa d’habitatge a Catalunya i analitzarem en profunditat tres casos d’estudi incrustats en els seus respectius contextos institucionals i territorials. Com a resultat final s’editarà una Guia amb una sèrie de recomanacions per orientar tant les polítiques públiques dels governs locals com les pràctiques d’organització i funcionament de les mateixes iniciatives.

Web: http://commoninghousing.net/ca/projectes/cophab/
Execució: 2017-2018
Investigador responsable: Dr. Marc Parés


SOCRISIS

Social Inovation against the Crisis: how leadership practices and civic capacity improve neighborhood development

Finançat pel programa IOF de les accions Marie Curie de la UE i sota la col·laboració de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Research Center for Leadership in Action (RCLA) de la Robert F. Wagner Graduate School of Public Service de la New York University (NYU-Wagner); aquest projecte compara les respostes socialment innovadores sorgides en quatre barris desafavorits de Barcelona (Zona Nord de Nou Barris i Sants-La Bordeta) i Nova York (Bushwick i Mott Haven – Melrose). En base a aquesta comparació s’argumenta que tant les diferents pràctiques de lideratge col·lectiu (agència) com les característiques històrico-geogràfiques del barri (estructura) són essencials per comprendre la naturalesa i les potencialitats d’escalabilitat de les iniciatives socialment innovadores.

Web: http://www.socrisis.net/
Execució: 2014-2016
Investigador responsable: Dr. Marc Parés


CAPFLO

Local Resilience Capacity Building for Flood Mitigation

Aquest és un projecte europeu liderat per l’IGOP que compta amb 4 partners més: Lab’Urba-UPEC (França), IES-VUA (Holanda), IRS (Itàlia), ISG-ULG (Alemanya). El projecte té com a objectiu promoure processos participatius de construcció de capacitats per a la mitigació de les inundacions a nivell local. El projecte es centra en les capacitats socials i cíviques de les comunitats urbanes i es pregunta sobre com aquestes capacitats poden constituir comunitats més resilients enfront les inundacions, com poden desenvolupar-se aquestes capacitats de forma participativa i com aquests processos de construcció de capacitats poden ser transferits a altres àrees urbanes.

Web: http://www.capflo.net/
Execució: 2016-2017
Investigador responsable: Dr. Marc Parés


POLURB

Políticas Urbanas en el escenario de 2015

POLURB2015 és un projecte d’investigació acadèmica sobre polítiques urbanes finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat en el marc del Plan Nacional I+D+i. El projecte s’inicià l’any 2012, donant continuïtat a la línia d’investigació sobre polítiques urbanes impulsada per l’IGOP, i finalitzà el 2014.

Els interrogants als quals es va enfrontà tenen a veure amb els reptes que les ciutats i especialment els governs locals estan travessant després d’una època de creixement econòmic i urbà i a partir de l’escenari de la crisi.

Enfront a aquesta situació, el projecte fonamentalment intenta conèixer el grau de vulnerabilitat de les ciutats espanyoles enfront aquests canvis i les respostes que actualment s’estan donant des dels diferents actors urbans. Finalment, sota la perspectiva de la resiliència i la innovació social urbana, aquest projecte vol contribuir a llançar idees i propostes per a una renovada agenda de polítiques urbanes que no siguin únicament locals, institucionals ni urbanístiques sinó que avancin vers una major cohesió social, sostenibilitat i democràcia des de les vulnerabilitats, complexitats i potencialitats dels temps en que vivim.

Execució: 2012-2014
Investigador responsable: Dr. Joan Subirats

RSS Noticies

 • Noves publicacions sobre innovació social i lideratge democràtic a Barcelona febrer 2, 2018
  Recentment han sortit dues publicacions derivades del projecte SOCRISIS (www.socrisis.net) a partir de l’estudi de quatre iniciatives socialment innovadores a les àrees urbanes de Nou Barris Nord i Sants de la ciutat de Barcelona. Els dos articles, un en català i l’altre en anglès, analitzen els processos de canvi social duts a terme a través […]
  Marc Parés
 • Projecte COPHAB maig 10, 2017
  El grup de recerca URGOCIS ha quedat en primera posició de la convocatòria DEMOC de projectes de recerca de l’AGAUR d’enguany amb el projecte COPHAB: Coproducció i gestió participativa d’habitatge: iniciatives socials, capacitats comunitàries i instruments de política pública. L’equip de recerca està format per Marc Parés (IP), Mara Ferreri, Joan Subirats, Natàlia Rosetti, Ricard Gomà, […]
  Marc Parés
 • Call for papers octubre 17, 2016
  Call for papers for Housing Commons and the Democratization of the Urban American Association of Geographers (AAG) – Boston, 5-9 April 2017 CFP: Housing Commons and the Democratization of the Urban Organizers: Marc Parés & Mara Ferreri, Institute for Government and Public Policy, Universitat Autònoma de Barcelona Deadline for proposals: October 21, 2016. In the […]
  Marc Parés
 • Incoporació de Mara Ferreri octubre 13, 2016
  Mara Ferreri s’incorpora com a investigadora postdoctoral a l’URGOCIS El Grup de Recerca URGOCIS (Research Group on Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation) ha incorporat una nova investigadora postdoctoral, Mara Ferreri, mitjançant el programa P-Sphere de la UAB, finançat per la convocatòria COFUND de les Accions Marie Sklodowska -Curie de la Unió Europea. Durant […]
  Marc Parés